ANUNȚ – privind demararea procedurii competitive pentru atribuirea „Contractului de furnizare panouri solare și invertoare – Lot 1”

Nr. 10din 07.04.2023

 

ANUNȚ

privind demararea procedurii competitive pentru atribuirea

„Contractului de furnizare panouri solare și invertoare – Lot 1”

 

  1. Informații generale privind achizitorul:GALICSUD S.R.L., persoana juridica de naționalitate română, cu sediul în Str. Muzelor nr. 22A, biroul 9, camera 4, parter, Sector 4, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/20332/2022, cod unic de înregistrare 32407577; date de contact pentru informații suplimentare privind procedura:[email protected], Calea Floreasca nr. 194, Floreasca Lake Offices, Etaj 3, Sector 1, Bucuresti, persoană de contact: Dna. Gina-Maria Andrei

 

  1. Informații generale privind contractul care se atribuie: contractde furnizare panouri solare și invertoare, lot 1 (pentru un număr de 14.260de panouri solare si invertoare) pentru „Construire parc fotovoltaic si împrejmuiri” (în continuare „Proiectul”), având o putere instalată de 14,175 MW și o putere maxim debitată de 15,175 MW, amplasat în Loc. Halanga, Com. Izvoru Bîrzii T61/P10 + T58/P9 + T58/P10, Jud. Mehedinți. Proiectul poate fi finanțat din fonduri europene în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I1. Noi capacităţi de producţie energie electrică din surse regenerabile, astfel cum a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, pentru proiecte de investiții în capacități noi de producere energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană/energie solară), în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

 

  1. Tip procedură: Atribuirea contractului de furnizare se realizează prin procedura competitivă organizatăconform dispozițiilor Îndrumarului metodologic pentru beneficiari privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare si Reziliența și ale legislației aplicabile în materie.

 

  1. Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă, în funcție de următorii factori de evaluare, totalizând 100 de puncte: (a) cel mai scăzut preț (oferta cea mai scăzută) – 20 puncte, (b) cel mai scurt termen de livrare – 30 puncte, (c) cea mai lunga perioadă de garanție – 15 puncte(câte 5 puncte pentru fiecare perioadă de garanție), (d) puterea instalată in panouri – 15 puncte, (e) avantajele tehnice si conformitatea cu cerințele tehnice din cap. 3.2 din Caietul de Sarcini – 20 puncte.Explicarea modului de acordare a punctajelor pentru fiecare factor de evaluare este prevăzută în Caietul de sarcini.

 

  1. Valoarea estimată: 12.250.000 Lei (fara TVA).

 

  1. Caietul de Sarcini: caietul de sarcini a fost publicat împreuna cu acest anunț in pe pagina web a GALICSUD SRL galicsud.ro și poate fi accesat până la data finalizării Procedurii de achiziție. Caietul de sarcini poate fi obținut gratuit, in baza unei solicitări înaintate prin email la adresa [email protected], in format electronic sau pe suport hârtie (un exemplar) documentul putând fi ridicat de la adresa Calea Floreasca nr. 194, Floreasca Lake Offices, Etaj 3, Sector 1, București.

 

  1. Data și modul de depunere a ofertelor: Data limită de depunere a ofertelor: 26.04.2023, ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: în format fizic la adresa, Calea Floreasca nr. 194, Floreasca Lake Offices, Etaj 3, Sector 1, București, conform Caietului de sarcini.

Oferta se va depune într-un exemplar original și o copie pe CD/ Stick USB. Oferta va conține câte 3 plicuri care vor fi etichetate astfel: (i) Plicul A – Documente de calificare, (ii) Plicul B – Propunerea tehnică, (iii) Plicul C – Propunerea financiară, indicându-se totodată denumirea ofertantului și adresa acestuia. Acestea vor fi închise într-un plic separat netransparent. Pe acest plic se va marca: (i) obiectul Procedurii, (ii) achizitorul și adresa completă a acestuia, (iii) MențiuneaA NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR:26.04.2023, ora 15.00”.

 

  1. Data transmiterii anunțului în vederea publicăriiîn format electronic pe website GALICSUD SRL galicsud.ro, în cotidianulZiarul Mehedințiul Meu (https://mehedintiul-meu.ro/), și cotidianul România Liberă este 10.04.2023.

Next Post

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Societatea SECOM S.A.

mar apr. 11 , 2023
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Societatea SECOM S.A. Societatea SECOM S.A., titular al proiectului „Extindere Statie de Epurare […]
Picture1 Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Societatea SECOM S.A.