Comuna Braniștea, anunț de interes public!

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Braniştea, Str. Mihai Viteazu, nr. 20, Braniştea, județul Mehedinți, telefon 0252395190, fax 0252395190, email secretar@clbranistea.ro, cod fiscal 16408686

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul în suprafață de 119 m2 și a terenului aferent spațiului în suprafață de 309 m2, situat în Satul Braniștea, nr. 12, nr. cadastral 51390, aparținând domeniului public al Comunei Braniștea, județul Mehedinți. Destinație: activități comerciale

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere de la sediul autorității contractante, sau de pe site-ul primăriei www.clbranistea.ro.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Braniștea, sat Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți, e-mail: secretar@clbranistea.ro

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 de lei, sumă care va fi achitată în numerar la casieria Primăriei Comunei Braniștea

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31/05/2022, ora 1000

4. Informații privind ofertele: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/06/2022, ora 0900

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul autorității contractante din Str. Mihai Viteazu, nr. 20, sat Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (un( exemplar

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/06/2022, ora 1000, Sediul autorității contractante din Str. Mihai Viteazu, nr. 20, sat Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Mehedinți, bulevardul Carol, nr. 14, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, telefon, 0252 314666

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 02/05/2022
Luni, 02 Mai 2022